Tollkasserer Harald Dybwad

Tollkasserer Harald Dybwad (1824 – 1911)

Harald ble født 12/7 1824 priv. dim. student 1843 (h), cand.jur. 1848 (h). Fra 1848-1851 var han fullmektig hos sorenskriver Thaulorv i Lauervig, delvis konstituert som sorenskriver.I nogen maaneder i 1852 fungerte han som garnisonsauditør i Fredrikstad.

Fra den 3/8 1852 kopist i Finans-og Tolldepartementet. Efter et aars konstitusjon virkelig kongelig fullmektig i Finansdepartementet fra 18/8 1860. Bureauchef i sammes 2net tollkontor fra 30/12 1865 og fra 1869 sammestilling i 1ste tollkontor.

Fra 1866-1870 ledet han i eftermiddagstimene sammen med brødrene Christopher og Herman «J. Dybwad & Sønner’s» forretninger.

Den 26/7 1880 utnevntes han til tollkasserer i Kragerø og søkte avskjed fra samme i 1898.
Den 21. januar l896 utnevntes han til ridder av St. Olav. Han søkte ikke pensjon av statskassen.

Harald eiet eiendommen «Suttungstein» ved Ljabroveien, som ved hans overflytning til Kragerø blev solgt i mai 1881 for kr. 19 200.

Den 7/5 1853 inngikk han ekteskap med Canutta Due og hadde med henne 7 døtre.