Søknad / Application

Legatporsjoner tildeles to ganger årlig. Søkere må sende en personlig søknad. Bruk nedenstående søknadsskjema.

Legat portions are awarded twice a year. Applicants must send a personal application. Please use below application form.

Søknadsfrister: Innen 30. april og 31. oktober hvert år.
Søknader innsendt etter disse datoene kommer ikke i betraktning.

Application deadlines: By October 30 and 31 October each year. Applications submitted after these dates will not be considered.

For studenter søkes det støtte for inneværende semester.

For students, support is sough for the current semester.

Søknadsskjema  /Application form:
Norsk Versjon
English Version

Kjøbmand Jacob Dybwads Familielegat