Søknad / Application

Legatporsjoner tildeles to ganger årlig. Søkere må sende en personlig søknad. Bruk nedenstående søknadsskjema.

Legat portions are awarded twice a year. Applicants must send a personal application. Please use below application form.

Søknadsfrister: Innen 30. april og 31. oktober hvert år.
Søknader innsendt etter disse datoene kommer ikke i betraktning.

Application deadlines: By April 30 and 31 October each year. Applications submitted after these dates will not be considered.

For studenter søkes det støtte for inneværende semester.

For students, support is sough for the current semester.

Søknad sendes med epost til: soknad@dybleg.no ,eller med vanlig brevpost til  Erik Ruhs – Ovenstadlia 116 – 3420 Lierskogen.

Application email: soknad@dybleg.no ,or to be sent with regular mail to: Erik Ruhs – Ovenstadlia 116 – 3420 Lierskogen

Søknadsskjema  /Application form: