Vedtekter

 1. VEDTEKTER FOR KJØBMAND JACOB DYBWADS
  FAMILIELEGAT

Vedtekter i pdf-format

§1

Stiftelsens navn er Kjøbmand Jacob Dybwads Familielegat.

§ 2

Stiftelsens formål er hvert år å utdele økonomiske midler til livsarvinger etter kjøpmann Jacob Erasmus Dybwad (født 28. oktober 1792, død 31. juli 1854), samt å dekke festeavgift og vedlikehold av Dybwads familiegravsteder B042-02-027 og B042-02-033 på Vår Frelsers Gravlund i Oslo.

Bidragsberettigede er livsarvinger etter kjøpmann Jacob Erasmus Dybwad og deres etterkommere som er særlig trengende eller under utdannelse:

 1. Banksjef Bertram Dybwads livsarvinger
 2. Christopher Andr. Dybwads livsarvinger (gren utdødd)
 3. Bokhandler Jacob Dybwads livsarvinger
 4. Tollkasserer Harald Dybwads livsarvinger
 5. Fru Emilie Johnsons livsarvinger
 6. Fru Julie Sømmes livsarvinger

 § 3

Stiftelsens grunnkapital utgjorde ved etableringen i 1894 kr. 19.601,20 og var dannet av:

”1. Den Arveportion, som paa Skifte efter afdøde Kjøbmand Herman C. Dybwad tilfaldt

     Sorenskriver Hellen Nerdrum og Frue, hvilken efter foretagen Realisation af de paa

     Skiftet udlagte Værdipapirer udgjør kr. 12.460,20, og i sin Helhed er foræret til

     Legatet.

2. De tre faste Eiendomme, som under samme Skifte overtoges af Boets samtlige

   Arvinger og af disse er forærede til Legatet, nemlig:

 1. a) Tomten M.-No. 13B i St. Halvards Gade i Christiania, skattetaxeret for
 2. 5.150.
  b) Anpart af Eiendommen Vester Melnes Skov, M,-No. 34, L.-No 57a i Enebak,

   paa Skiftet ansatt til en værdi af kr. 1.875.
c) En Husebygning paa Gaarden Saxrud i Enebak med en del der beroende
Løsøregjenstande, paa Skiftet taxeret til kr. 160kr.”

§ 4

Legatets midler forvaltes av et styre bestående av 5 (fem) medlemmer, som hver representerer en av de fem gjenlevende familiegrener. Styremedlemmenes funksjonstid er ubegrenset, sålenge de fyller de betingelser for å kunne fungere som styremedlemmer, som lovgivingen og disse vedtekter fastsetter.

Som styremedlemmer kan kun velges personer som er bidragsberettigede i henhold til disse vedtekter. Som styremedlem kan ikke velges noen person hvis slektslinje i hendhold til §2 ovenfor allerede er representert i styret ved en annen person.

Samtlige styremedlemmer må være bosatt i Norge. Styremedlem som ønsker å fratre må melde dette til de øvrige styremedlemmer med minst 1 måneds varsel før fratreden.

Ved fratreden velges det nye styremedlem av de gjenværende styremedlemmer.

§ 5

Styret avgjør såvel hvem som skal tildeles noe bidrag fra legatet, som ethvert bidrags størrelse.

I tilfelle av at ikke hele legatets overskudd et år disponeres til utdeling i løpet av det påfølgende år, kan den udisponerte del av overskuddet tillegges grunnkapitalen, eller benyttes til utdelinger det påfølgende år.

§ 6

I henhold til stiftelsesgrunnlaget for legatet, forvalter styret legatets grunnkapital. Minimum 50% av kapitalen skal til enhver tid være pantesikret. Den øvrige del skal plasseres etter prinsippet om forsiktig forretningsførsel. Nødvendige kontantmidler plasseres i bank.

Styret kan velge et av styremedlemmene eller en annen person som forretningsfører for legatet.

§ 7

Legatet skal ha en revisor i henhold til stiftelseslovgivningens bestemmelser. Revisor velges avstyret.

§ 8

Når styret mener det er behov for å endre legatets vedtekter, utpeker hvert styremedlem en ekstra representant fra hver av de fem bidragsberettigede familielinjer, slik at familierådet omfatter tilsammen 10 (ti) personer. De samme kvalifikasjonskrav som i henhold til disse vedtekter og stiftelseslovgivingen gjelder for styremedlemmene, skal også gjelde for de øvrige familierådmedlemmene.

§ 9

Forøvrig gjelder stiftelseslovgivingens bestemmelser.

Revidert:        08. februar 1990
19. november 1997
03. februar 1999